علیرضا رستگار

طراحی سایت کرمان پتک

www.kermanpotk.com 00

سایت شرکت کرمان پتک، یک سایت قدیمی بود که اطلاعات آن سایت برداشته شد، سایت از اول طراحی شد، اطلاعات قبل وارد شد و پس از آن سایت به شرکت تحویل داده شد. مدت زمان اجرای طراحی این سایت یک ماه بوده است.