علیرضا رستگار

طراحی سایت کرمان پتک

سایت شرکت کرمان پتک، یک سایت قدیمی بود که اطلاعات آن سایت برداشته شد، سایت از اول طراحی شد، اطلاعات قبل وارد شد و پس از آن سایت به شرکت تحویل داده شد. مدت زمان اجرای طراحی این سایت یک ماه بوده است.