علیرضا رستگار

طراحی سایت دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

طراحی سایت دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران در 3 ماه انجام پذیرفت. یک سایت قدیمی بود که ابتدا امکانات مورد نظر دریافت شد سپس بررسی‌ها انجام گرفت و یک مشاوره جهت انجام متفاوت بعضی قسمت‌ها انجام پذیرفت.

طراحی سایت شروع شد مطالب قبلی منتقل شد و عکس مطالب طراحی شد. فرم‌های سایت باز طراحی و تنظیم شد. صفحات مختلف نیز طراحی شد و همچنین CDN سایت نیز تنظیم گردید.

هم اکنون پشتیبانی فنی و سئو سایت نیز در حال انجام است.